Er wordt wel eens gezegd dat de notaris, de dokter en de geestelijke bij alle belangrijke gebeurtenissen in iemands leven aanwezig zijn. De notaris is namelijk diegene die de wettelijke documenten  voorbereidt en opstelt bij het aangaan van een huwelijk of samenwonen,  de verdeling bij een scheiding of na overlijden en treedt in veel gevallen ook op als onpartijdige bemiddelaar.

Huwelijksvoorwaarden

Als u trouwt vermengen uw vermogen en uw bezit ( goederen) zich met dat van uw partner. Uw beiden worden voor helft eigenaar. Dit geldt ook voor eventuele schulden, die verhaald kunnen worden op het gemeenschappelijk bezit.

Huwelijkse voorwaarden beschrijven wat van welke partner is en welk gedeelte tot de huwelijksgemeenschap behoort.  Deze enkel rechtsgeldig als deze bij notariële akte zij n aangegaan en kunnen zowel voor als na het sluiten van het huwelijk ( bijv. als een der echtlieden een bedrijf opstart) opgemaakt worden.

Samenlevingsovereenkomsten

Samenlevingsovereenkomsten zijn overeenkomsten waarin mensen afspraken maken over allerlei zaken die met het samenwonen te maken hebben. Onderwerpen waarover afspraken kunnen worden gemaakt, zijn bijvoorbeeld de financiële bijdrage in de kosten van elkaars levensonderhoud, de verdeling van de kosten van de huishouding, het gebruik van bankrekeningen en afspraken over alles wat met de woning te maken heeft. Verder kan geregeld worden dat gemeenschappelijke goederen bij overlijden eigendom van uw partner worden. Om te bereiken dat ook uw privé vermogen na overlijden naar uw partner gaat, heeft u naast een samenlevingsovereenkomst ook een testament nodig.

Testament

Als iemand overlijdt gaat zijn vermogen over op een of meer andere personen. Het erfrecht wijst aan wie dat zijn. Als u wil dat uw nalatenschap geheel of gedeeltelijk anders vererft dan volgens de wettelijke regels, is het nodig een testament te maken.
Met een testament kunt u bepalen wat er na uw overlijden dient te gebeuren. Als eerste kunt u hiermee aangeven wie de nagelaten bezittingen (en schulden) krijgt. Een testament geeft u echter ruimte om nog veel meer zaken vast te laten leggen:
de positie van de langstlevende ouder
- voogdij over de kinderen
- het in laten stellen van bewind over de erfenis die door de kinderen wordt verkregen
- het uitsluiten van echtgenoten of partners van uw kinderen
- wie uw nalatenschap afhandelt
- wensen met betrekking tot uw begrafenis of crematie
- specifieke voorwerpen of geldbedragen die u aan bepaalde personen wilt nalaten (legaten)

Verdeling

Het begrip verdeling gaat over het verdelen van iets dat onverdeeld is. Onverdeeldheden zijn er onder andere in een nalatenschap en in een ontbonden huwelijk. In al die gevallen moet datgene wat gemeenschappelijk en nog onverdeeld is (de onverdeelde gemeenschap), worden verdeeld.

In veel gevallen kunt u zelf verdelen, zeker als u het met elkaar over eens bent hoe verdeeld moet worden. In een aantal gevallen heeft u de notaris nodig, namelijk als het gaan om bijvoorbeeld registergoederen en als in de gemeenschap iemand gerechtigd is die minderjarig is of onder bewind of onder curatele is gesteld.

Verklaring van erfrecht

Na het overlijden moeten de erfgenamen kunnen beschikken over tegoeden op de bankrekening van de overledene. De bank vraagt daarvoor een verklaring van erfrecht. Ook voor andere aangelegenheden kan een verklaring van erfrecht vereist zijn. Dat is een verklaring van de notaris waaruit blijkt wie de erfgenamen van de overledene zijn. Voordat de notaris de verklaring van erfrecht opmaakt, doet hij eerst onderzoek naar testamenten en naaste verwanten. Als er meer dan één erfgenaam is, kan één van de erfgenamen door de andere(n) gemachtigd worden om handelingen in het kader van de afwikkeling van de nalatenschap te verrichten. De volmachtverlening kan ook door de notaris verzorgd worden.

 

family ministry