Print

  

U koopt een (vakantie) woning.

Gefeliciteerd u bent (bijna) eigenaar van een eigen huis op Aruba!

Bij het tekenen van het koopcontract kiest u een notariskantoor om de koop af te wikkelen. Op het moment dat u bij ons komt vragen wij alle relevante gegevens betreffende uw zaak bij de desbetreffende instanties en betrokken personen op. Uw zaakbehandelaar houdt u van alle stappen in het proces per email op de hoogte.

Bij het Kadaster:

Ka­das­traal onderzoek

Bij het kadaster gaan wij na of het perceel ka­das­traal veranderingen heeft ondergaan, en/of de tenaamstelling wel juist is.

Hypothecair onder­zoek

Ook wordt er geïnformeerd naar het bestaan van hy­po­the­ken en (misschien) beslagen.  

Titelonderzoek

Tevens wordt er nagegaan of er in de leveringsakte bijzondere bepalingen moeten aangaande het perceel worden opgenomen. Verder wordt onderzoek gedaan naar allerlei bijzondere van belang zijnde omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan (over- en uit-) pad en -weg, en dergelijke. en naar eventuele ver­plich­tin­gen die aan eigendom/erfpacht zijn ver­bon­den.

Bij de Belastingdienst (SIAD)

Leggerwaarde

Hier vragen wij de waardebepaling door de Ontvanger der Belastingen van het perceel, of leggerwaarde op. Deze waarde is van belang voor het opvragen van de vorderingslijst, en ook voor de berekening van de overdrachtsbelasting.(Klik voor rekenvoorbeeld!)

Vorderingslijst

Als notariskantoor zijn wij verplicht vorderingen van de belastingdienst (bijvoorbeeld openstaande zakelijke lasten) van verkoper te verrekenen met de opbrengst uit de verkoop.

Overdrachtsbelasting

De koper betaalt overdrachtsbelasting over of de koopsom of over de leggerwaarde, afhankelijk welke het hoogste is.  Aruba kent twee tarieven voor de overdrachtsbelasting: 3% en 6%.

Voor de aankoop van een perceel of huis met een waarde tot en met Afl. 250.000,00 betaalt u 3% overdrachtsbelasting. Voor de aankoop van een perceel of huis hoger dan Afl. 250.000,00 betaalt u  6% overdrachtsbelasting. 

De overdrachtsbelasting zal op de afrekening van de koper worden opgenomen en wordt door de notaris afgedragen aan de Ontvanger der Belastinger.

Bij u en de verkoper

Uw personalia en die van de verkoper

Heeft er aan de zijde van de verkoper(s) een echtscheiding, faillis­se­ment of overlijden plaatsgevonden? In het laatste geval, bij­voor­beeld, zullen wellicht de kinderen van de verkoper moeten mee­te­ke­nen voor de verkoop en levering. Of was er sprake van een tes­ta­ment, waaruit kan worden opgemaakt, dat de verkoper alleen be­voegd was de ver­koop tot stand te brengen zonder de kinderen daarbij te raad­plegen?

Voor de kopers geldt, dat zij moeten weten, of zij het perceel samen kopen, bijvoorbeeld ingeval van gehuwden of samen­wo­nen­den, of dat zij het perceel juist op naam van één van hen willen zetten. Er kunnen fiscale gevolgen aan juist het één of het ander kleven, maar ook de juridische gevolgen zijn van belang.

De notaris zal uit­ge­breid onder­zoek plegen naar de be­schik­kings­be­voegd­heid van de verkoper.

Daarnaast zijn we wettelijk verplicht zowel de koper als verkoper te identificeren en deze gegevens worden ook in de akte opgenomen.

Het koopcontract

Wat hebben partijen nu pre­cies afgesproken? Hebben verkoper en koper samen afgesproken, dat de betaling en juridische levering eerder of later plaatsvindt dan de feitelijke sleuteloverdracht, dan wordt in de akte daar­om­trent een bij­zondere bepaling opgenomen. De notaris ziet erop toe, dat zowel de ver­ko­per als de koper vol­doet aan de ver­plich­tin­gen van de koop­over­een­komst. Door zijn bemiddeling wordt er tevens voor gezorgd dat de verkoper het verkochte vol­gens af­spraak, zonder hypotheek of beslag, tijdig levert en dat de koper de koopsom op tijd bij de notaris stort.

De financiering

Krijgt u een hypotheek? Dan wordt er een aparte hypotheekakte opgemaakt en stuurt de bank normaliter ons de benodigde gegevens.

Gemiddeld neemt het opvragen van de gegevens ongeveer 7-8 weken in beslag.