Print

 Klik hier voor de actuele veiling.

De veiling

De meeste mensen denken bij een veiling meteen aan een voorzitter met een hamer die kunststukken of antiek of garagebox aan de hoogste bieder toewijst; een echte meester voor een schijnbaar koopje…

De notaris veilt ook. Meestal zijn dit registergoederen zoals huizen, land of schepen.

Voordat een veiling bij de notaris plaats kan vinden is er een specifiek proces, waarin een aantal stappen wordt doorlopen die in de wet zijn vastgelegd.  De notaris veilt in opdracht van hypotheekgever (vaak bank), beslaglegger en of de eigenaar (vrijwille veiling)

Wanneer de notaris de opdracht om te veilen ontvangt, wordt een datum vastgesteld.  Volgens de wet wordt de eigenaar van het object op de hoogte gesteld, worden de op veiling aangeboden objecten en bijzondere veilingvoorwaarden gepubliceerd en is er mogelijkheid tot onderhandse biedingen.

Omdat het veilen extra kosten met zich mee brengt, is het voor alle partijen, de opdrachtgever, de eigenaar van het geveilde en de mogelijke koper, wenselijk voor de veiling een oplossing te zoeken. Meestal is het hierdoor mogelijk binnen een daarvoor wettelijk vastgestelde termijn een (onderhands) bod uit te kunnen brengen. Let wel bij een beslagveiling is een onderhands bod niet mogelijk.

Hoewel het op het eerste oog simpel lijkt, kan een veiling in minder dan het gehoopte resulteren. Namelijk, er is er geen mogelijkheid tot bezichtiging van het pand/object; enkel een taxatierapport bestaat ter beschikking van de koper, met u zijn er meerdere gegadigden die allemaal de beste prijs willen en de opdrachtgever heeft een bedenkperiode. Mocht u geïnteresseerd zijn om op de veiling een bod te doen, bereid u zich dan gedegen voor of schakel een ervaren persoon ( bijv. een makelaar) in om teleurstellingen te voorkomen.

Bij het uitbrengen van een (onderhands) bod zijn een bankgarantie en een geldig legitimatiebewijs vereist.

Stap 1: Het openen van de veiling

De veiling zoals deze op Aruba plaatsvindt, is van opbod en afslag. Deze manier van veilen is zo typisch Nederlands dat in het Engels de benaming “ Dutch Action” hiervoor wordt gebruikt.

De notaris opent de veiling door zitting te nemen als veilingmeester. Hij legt uit hoe de veiling werkt en dat de hele gang van zaken per object wordt vastgelegd na de veiling in een proces-verbaalakte, leest de bijzondere veilingsvoorwaarden voor en probeert het publiek warm te krijgen voor het eerste gedeelte van de veiling, de opslag.

Stap 2: Het opbod.

Per object geeft hij een korte inleiding en toelichting over de kosten. Dan vraagt hij het publiek om een bod boven de inzetprijs. Iemand kan een bod of een nog hoger bod doen door zijn hand op te steken. De persoon die het hoogste bod uitbrengt, wordt ook wel de inzetter genoemd. Zijn bod wordt aangeduid als de ‘inzetsom ‘. Na het uitbrengen van het hoogste bod (vastgesteld na het gebruikelijke ‘eenmaal andermaal ‘ en een slag van de hamer van de notaris) zal de notaris de proces-verbaalakte aanvullen met de gegevens van de inzetter en de inzetsom.

Stap 3: De afmijning

Tijdens de tweede ronde zal de notaris een bedrag noemen dat (ruimschoots) boven de inzetprijs ligt. De notaris verlaagt het bedrag stapsgewijs tot de inzetprijs totdat een van de aanwezigen “mijn” roept. Het kan dus voorkomen dat iemand een hoger bedrag biedt dan de inzetter. Als niemand biedt in deze ronde komt het registergoed toe aan de inzetter.

Stap 4: Na de veiling

In de eerste plaats heeft de opdrachtgever voor de veiling de bevoegdheid zich tot de eerste werkdag na de veiling tot 17.00 uur te beraden en eventueel niet te ‘gunnen'.

Vindt de opdrachtgever de koopprijs te laag, dan kan hij besluiten om het object toch maar zelf te houden om dit op een andere manier te verkopen. Wie succesvol heeft afgemijnd, is er dus nog niet direct zeker van dat hij ook de eigenaar wordt!

Het gunnen wordt door de notaris geconstateerd in een zogenaamde “akte van kwijting en gunning”.